Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Polaris Point Horses Ky:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.06.2019. Viimeisin muutos 14.06.2019.

1. Rekisterinpitäjä: Polaris Point Horses Ky (2977222-3) Auskottivaarantie 60, 99830 Saariselkä info@polarispointhorses.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Maria Paso, maria.paso@live.com, 045 111 2569

3. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  1. Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen ja yhteistyöhön jossa osapuolena on Polaris Point Horses Ky.
  2. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan varausta tehtäessä tai laskutusta varten. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään, varausten käsittelyyn, palveluiden myyntiin ja toteutukseen, maksamiseen, laskutukseen, maksujen valvontaan ja perintään liittyvään tietojen käsittelyyn. Lisäksi rekisterinpitäjän palvelujen markkinointiin, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakkaan erityisruokavalioita käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnum ero, osoite, sähköpostiosoite, kansalaisuus, varauksia koskevat tiedot, asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot, tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin, tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse), tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista, asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (esim. esteettömyysasiat), mahdolliset asiakaspalaute – ja reklamointitiedot, mahdolliset erityisruokavaliotiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön m ukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot, mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).